OystercatcherLapwingOystercatcherGreenshankGreenshankGreenshankGreenshankRedshankGreenshankGreenshank (l) and Redshank (r)RedshankBlack-winged StiltBlack-winged StiltBlack-winged StiltGreenshankGreenshankGreenshankGreenshankBlack-winged StiltLapwing